fuzzySearchTokenSetPartialRatioAlgorithm

See: fuzzywuzzy usage

Sample call:

/fuzzyfuzzy/compare?algorithmName=fuzzySearchTokenSetPartialRatio&textA=Manfred=ttt&textB=Fred