fuzzySearchRatioAlgorithm

See: fuzzywuzzy usage

Sample call:

/fuzzyfuzzy/compare?algorithmName=fuzzySearchRatio&textA=Manfred=ttt&textB=Fred